Versiunea noiembrie 2016

1.0  Prevederi generale

Comenzile plasate de noi sunt supuse prezentelor Condiții generale de afaceri. Cu toate acestea, vor prevala   Condițiile speciale de afaceri aplicabile în funcție de tipul bunurilor livrate/serviciilor prestate, în cazul în care acestea sunt menționate în scrisoarea de comandă. Acceptarea comenzii noastre de către dumneavoastră este considerată acceptarea Condițiilor de afaceri antemenționate, cu renunțarea la orice condiții proprii de vânzare sau livrare contradictorii. Prezenta prevedere se aplică și în condițiile în care noi nu ne-am  opus explicit condițiilor dumneavoastră contradictorii. Alte condiții angajează răspunderea noastră juridică numai în cazul în care au fost acceptate în scris de către noi. În aceste cazuri, condițiile noastre antemenționate se vor aplica în completare. În măsura în care conform prezentelor Condiții generale de afaceri sau Contractului este necesară forma scrisă, este suficientă transmiterea prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care solicităm explicit semnătura electronică calificată în conformitate cu Legea privind semnătura digitală (germ. Signaturgesetz). 

2.0  Oferte

Depunerea ofertelor este gratuită pentru noi. În principiu, nu se acordă nicio remunerație pentru vizite, estimări ale costurilor, elaborarea documentelor de proiectare/planificare și alte activități similare.

3.0  Comenzile/încheierea contractelor

3.1

Comenzile, contractele, acordurile, precum și completările și modificările angajează răspunderea noastră juridică numai în cazul în care au fost emise, respectiv acceptate în scris de către noi.

3.2

În cazul în care efectuăm în prealabil o comandă prin telefon, aveți obligația ca, la primirea comenzii scrise, să verificați toate detaliile deja comunicate de noi și respectiv de dumneavoastră și să ne aduceți la cunoștință neîntârziat orice eventuale discrepanțe.

3.3

Puteți subcontracta în tot serviciile/livrările de bunuri care v-au fost atribuite numai cu  acordul nostru prealabil. De asemenea, subcontractarea completă prin subcontractare în părți este posibilă numai cu consimțământul nostru.

3.4

Toată corespondența referitoare la comandă trebuie trimisă la adresa indicată în scrisoarea de comandă și trebuie să conțină toate informațiile necesare procesării (numărul și data comenzii de cumpărare, numărul comenzii de vânzare și numărul articolului).

4.0 Instrucțiuni de expediere

4.1  

Expedierea se va efectua la adresa de expediere indicată în comanda noastră, respectiv în confirmarea comenzii de către noi,  cu excepția cazului în care, anterior expedierii, vi se comunică în scris de către noi o altă adresă. Dovada expedierii se face prin intermediul unui aviz de însoțire a mărfii semnat de către destinatar în  în două exemplare. Acesta trebuie să conțină următoarele detalii:
– nr. și data comenzii de cumpărare, nr. comenzii de vânzare și nr. articolului,
– tipul, cantitatea, greutatea brută și netă a mărfii,
– adresa de expediere menționată în scrisoarea de comandă
– alte informații solicitate suplimentar de noi în comanda de cumpărare.
Un exemplar va însoți marfa, iar celălalt ne va fi expediat prin poștă.

4.2

Declinăm orice responsabilitate pentru orice întârzieri de plată ca urmare a  nerespectării prezentelor prevederi. Eventualele costuri suplimentare ca urmare a nerespectării prezentelor instrucțiuni de expediere  vor fi suportate de către dumneavoastă. În cazul în care s-a convenit ca noi să suportăm costurile de transport, vă obligați să alegeți modalitatea de expediere la prețul cel mai mic; cu excepția cazului în care s-a solicitat  expres de către noi o anumită modalitate de expediere. Costurile suplimentare care rezultă ca urmare a alegerii unei modalități de expediere mai scumpe vor fi suportate de către dumneavoastră.

4.3

Expedierea se face pe riscul dumneavoastră. Riscul oricărei deteriorări, inclusiv a pierderii accidentale, până la livrare la adresa de expediere sau la locul de utilizare solicitat de noi, va fi suportat de către dumneavoastră.

4.4

Cu excepția cazului în care convenim altfel în cazuri individuale, dumneavoastră aveți obligația să luați înapoi ambalajele de transport pe cheltuiala dumneavoastră. În contextul livrărilor recurente, returnarea ambalajelor poate avea loc și la momentul uneia dintre următoarele livrări.

5.0  Furnizarea de materiale

5.1

În cazul în care vă furnizăm materiale, acestea pot fi utilizate pentru noi numai în conformitate cu comanda. Toate materialele rămân proprietatea noastră. Vor fi depozitate separat și marcate ca proprietatea noastră. Dacă este cazul, aveți obligația să informați terții referitor la proprietatea noastră. Riscul pieirii accidentale pentru materialele furnizate de noi îl veți suporta dumneavoastră. Aveți obligația  de a încheia în acest sens o poliță de asigurare corespunzătoare cu acoperire suficientă.

5.2

Înainte de a executa livrările de bunuri și prestările de servicii, dumneavoastră aveți obligația de a verifica dacă furnizarea materialelor de către noi s-a efectuat corect și în special la termen. În cazul în care materialele furnizate de noi nu corespund, aveți obligația de a stabili o prelungire a termenului de execuție și de a preciza din nou ce materiale doriți să vă furnizăm. De asemenea,  aveți și obligația de a ne aduce la cunoștință consecințele privind termenele-limită și de altă natură care ar rezulta în cazul nerespectării de către noi a termenului de execuție prelungit. În cazul în care nu ne furnizați o astfel de clarificare  sau  o descriere adecvată și suficientă a livrărilor și serviciilor solicitate de la noi,  nu veți avea  dreptul la prelungirea termenului. Drepturile noastre rămân neafectate.

5.3

În cazul în care materialele furnizate de noi sunt prelucrate, combinate sau amestecate inseparabil cu materiale care nu ne aparțin, dobândim dreptul de coproprietate asupra noului articol în proporție corespunzătoare raportului dintre valoarea materialelor noastre (prețul de achiziție plus taxa pe valoarea adăugată) și cea a obiectelor prelucrate, combinate sau amestecate la momentul prelucrării, combinării sau amestecării. În cazul în care combinarea sau amestecarea are loc astfel încât articolul furnizorului trebuie să fie considerat articolul principal, se aplică de asemenea cele convenite, în sensul că furnizorul ne transferă dreptul de coproprietate proporțional, în măsura în care articolul principal îi aparține; furnizorul depozitează pentru noi bunul care face obiectul coproprietății. În cazul în care garanțiile la care avem dreptul în baza  prezentei prevederi depășesc cu mai mult de 10% prețul de cumpărare al tuturor bunurilor noastre încă neachitate care fac obiectul unui drept de retenție, ne obligăm să renunțăm la garanții la discreția noastră, la solicitarea dumneavoastră.

5.4

În cazul în care furnizăm materiale, răspunderea noastră este limitată la cazuri de rea-credință, neglijență gravă sau comportament dolosiv  din partea noastră, precum și la pretenții izvorâte din Legea privind răspunderea pentru produsele cu defect (germ. Produkthaftungsgesetz) și în cazuri de deces și de vătămare a integrității corporale și a sănătății din culpă. În toate celelalte cazuri răspunderea noastră este exclusă.

6.0 Remunerația

6.1  

Prețurile  convenite sunt prețuri fixe. 

6.2   

Cu excepția cazului în care nu s-a convenit altfel în scris, prețurile se interpretează ca transport gratuit (germ. frei Haus)  incl.  ambalare, taxe vamale și asigurare până  la adresa de expediere/locul de utilizare menționat. 

6.3

Factura va fi expediată în trei exemplare imediat după executarea livrării de bunuri/prestării de servicii și va conține numărul comenzii de cumpărare și  numărul comenzii de vânzare. De asemenea, în factură se va menționa separat, dacă este cazul, taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor legale.

7.0 Condiții de plată

7.1

Avem dreptul la deducerea unui discount de 3 % din toate sumele care vă revin conform facturilor (facturi pentru avans,  facturi finale) – după  deducerea sumelor convenite cu titlu de garanții, rețineri pentru defecte, rectificări facturi,  dacă achităm factura dumneavoastră în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea ei. Până la expirarea acestui termen nu se pot percepe dobânzi pentru întârzierea efectuării plății.     Termenul  curge  începând de la  data primirii facturii, însă nu înainte de primirea mărfii, respectiv prestarea serviciilor, iar în cazul în care gama de servicii include documentații, rapoarte și certificate, nu înainte de predarea acestora către noi, conform Contractului. Dreptul la deducerea discountului respectiv ne revine chiar și în cazul plăților întârziate având drept cauză documente de livrare incorecte sau date incomplete ale facturii.

7.2

Ne rezervăm dreptul de a efectua plăți prin transfer bancar, numerar sau cec.

7.3

Cesiunea creanțelor împotriva noastră este exclusă. Excepțiile necesită acorduri speciale.

7.4

Sunt excluse prelungirea sau extinderea dreptului dumneavoastră de retenție.

7.5

În conformitate cu art. 48 din Legea privind impozitul pe venit (germ. Einkommenssteuergesetz), avem obligația de a reține la sursă un impozit, care este în prezent în cotă de 15%, din toate remunerațiile care urmează a fi plătite și să achităm acest impozit la  autoritatea fiscală competentă, în numele prestatorului. Baza de calcul pentru deducerea acestui impozit este suma facturată  plus taxa pe valoare adăugată. Nu vom deduce acest impozit dacă împreună cu factura sau cel târziu cu 14 zile înainte de termenul de plată ne furnizați un certificat de scutire valid în conformitate cu art. 48 b  alin.1 teza 1 din Legea privind impozitul pe venit (germ. Einkommenssteuergesetz), care ne exonerează de obligația de a colecta impozitul reținut la sursă.

7.6

Noi suntem contractant în sectorul construcții în sensul art. 13b din Legea privind taxa pe valoare adăugată – germ. Umsatzsteuergesetz (acest lucru nu se aplică în cazul  societăților: ECM Ingenieur-Unternehmen für Energie- und  Umwelttechnik GmbH, München, GAH Pensions GmbH, Heidelberg, IA Tech GmbH, Jülich). În cazul în care efectuați lucrări de construcții pentru noi, facturile corespunzătoare nu vor conține taxa pe valoare adăugată.

8.0 Compensație, recuperare prin compensație, drept de retenție

8.1

Sunteți de acord că în toate cazurile putem compensa creanțele noastre  prin încasarea creanțelor dumneavoastră, indiferent de temeiul legal al acestora, chiar și atunci când  creanțele noastre reciproce au scadență la date diferite. În cazul în care creanțele au scadență la date diferite, creanțele noastre devin exigibile cel mai târziu la data exigibilității datoriei noastre și sunt decontate cu data valutei. Această prevedere se aplică și în cazul în care s-a convenit ca una dintre părți să plătească în numerar, iar cealaltă parte să plătească prin cambie sau prin alte mijloace. Dacă se convine astfel, o astfel de compensare a creanțelor se referă doar la soldul conturilor.

8.2

Sunteți de acord că putem compensa creanțele noastre incontestabile sau stabilite legal împotriva tuturor creanțelor pe care dvs., prin încasarea tuturor creanțelor exigibile pe care,  indiferent de temeiul juridic, le aveți de încasat de la întreprinderile care aparțin grupului nostru de societăți.

8.3

Întreprinderile care aparțin grupului no de societăți în sensul punctului 8.2 sunt: 
ECM Ingenieur-Unternehmen für Energie- und Umwelttechnik GmbH
FINOW Rohrsysteme GmbH
GAH Pensions GmbH
IA Tech GmbH
KAROM Servicii Profesionale în Industrie S.R.L. (România) 
Kraftanlagen Heidelberg GmbH
Kraftanlagen Energies & Services GmbH
Kraftanlagen Power Plants GmbH
Kraftanlagen Romania S.R.L. (România)
Kraftanlagen Romania Electro și
Automatizare S.R.L. (România)
Swiss Decommissioning AG (Elveția)

8.4

Dreptul dumneavoastră de retenție asupra bunurilor, documentelor și datelor, indiferent de natura acestora,  puse la dispoziție de către noi pentru a vă îndeplini obligațiile de livrare  /prestare servicii este exclus,  după cum este de asemenea exclus și dreptul dumneavoastră de retenție în baza unor contrapretenții contestate de noi și neconfirmate prin hotărâre judecătorească definitivă.

9.0 Termene-limită, întârzieri, forță majoră

9.1

Termenele convenite în scris sunt obligatorii, angajând răspunderea juridică. În ceea ce privește respectarea unei date sau a unui  termen, se ia în considerare data primirii mărfii sau a prestării serviciilor la locul de recepție, respectiv de utilizare, indicat de noi, respectiv dacă recepția a avut loc la termen.

9.2

În cazul în care vă dați seama că un termen convenit nu poate fi respectat, indiferent din ce motiv, aveți obligația de a ne aduce la cunoștință neîntârziat acest lucru în scris, cu precizarea motivelor și a duratei preconizate a întârzierii.

9.3

Nu se consideră acceptare cu întârziere în cazul în care poate fi dovedit că nerecepționarea bunurilor/serviciilor comandate  are drept cauză mobilizare militară, război, revolte, greve, blocări ale circulației sau ivirea altor  obstacole imprevizibile (forță  majoră) care nu pot fi controlate de noi. În cazul în care nici după o prelungire rezonabilă a termenului nu putem recepționa bunurile/serviciile din motivele antemenționate, fiecare parte are dreptul să se retragă din contract; în acest caz, orice pretenții de despăgubire din partea furnizorului/prestatorului sunt excluse.

9.4 

În cazul în care livrarea are loc mai devreme decât termenul convenit, ne rezervăm dreptul de a returna bunurile pe cheltuiala dumneavoastră. În cazul în care nu returnăm bunurile livrate anticipat, le vom depozita pe cheltuiala și riscul dumneavoastră până la termenul de livrare convenit. De asemenea, în cazul unor livrări/prestări de servicii anticipate, ne rezervăm dreptul de a efectua plata abia la data scadentă convenită.

10.0 Îndeplinirea Contractului

10.1

Vă asumați responsabilitatea că toate bunurile livrate și toate serviciile prestate de dumneavoastră corespund celor mai recente tehnologii, în măsura în care acest lucru nu contravine normelor tehnologice recunoscute, dispozițiilor legale aplicabile și specificațiilor, orientărilor și reglementărilor tehnice ale autorităților, ale caselor de asigurări obligatorii în caz de accidente de muncă și ale organizațiilor profesionale. Vă asumați garanția calității și a durabilității bunurilor/serviciilor conform caracteristicilor de performanță, respectiv calitate menționate în comanda noastră de cumpărare sau în componentele Contractului. În cazul în care  caracteristicile de performanță, respectiv calitate nu sunt descrise suficient de clar în comandă sau în componentele Contractului  sau în cazul în care o livrare/prestare de servicii cu caracteristicile de performanță sau calitate  solicitate de noi, nu este posibilă la termenele de livrare convenite, este necesar să ne consultați în fiecare caz în parte.

10.2

În cazul în care aveți nelămuriri legate de tipul de execuție dorit de noi, aveți obligația   de a ne comunica acest lucru  neîntârziat  în scris . În cazul  livrărilor/prestărilor de servicii  după  desene, dimensiunile indicate pe aceste desene trebuie verificate de dumneavoastră în prealabil. Erorile dimensionale conținute în desene, care provoacă modificări în producția inițiată, nu vă dau dreptul la niciun fel de pretenții suplimentare.

10.3

O verificare vizuală a bunurilor livrate de dumneavoastră va fi efectuată de către noi cât mai curând  posibil în timpul procesării normale pentru defecte evidente sau ușor de detectat și vă vom notifica eventualele defecte. O verificare  a respectării tuturor cerințelor noastre din comandă o putem realiza însă abia la o dată ulterioară. Defectele ascunse vă vor fi notificate în termen de două săptămâni de la descoperirea lor. 

11.0 Drepturi în cazul unor livrări de bunuri/prestări de servicii cu defecte

11.1

Drepturile noastre în cazul unor livrări de bunuri/prestări de servicii sunt în conformitate cu prevederile legale, iar în cazul în care între părți au fost convenite reglementări de atribuire și contract pentru lucrări de construcții (germ. abr. VOB/B), respectiv reglementări de atribuire și contract pentru prestări servicii (germ. abr. VOL/B), conform acestor reglementări.

11.2

În cazul contractelor în conformitate cu VOB/B sau VOL/B, termenul de garanție legală pentru serviciul principal se aplică și pentru remedierea defectelor. Aveți obligația de a efectua un control pentru asigurarea calității adecvat tipului și volumului bunurilor livrate/serviciilor prestate și conform celor mai noi tehnologii și să prezentați dovada efectuării la solicitarea noastră. În cazul în care vom considera că este necesar, veți încheia cu noi un acord corespunzător  privind asigurarea calității. Avem dreptul de a efectua sau de a solicita să fie efectuat în numele nostru un control al calității la sediile dumneavoastră sau ale subcontractanților dumneavoastră în orice moment pe durata Contractului. Cu toate acestea, un control al calității nu vă exonerează de obligațiile dumneavoastră contractuale, iar noi nu ne asumăm nicio responsabilitate suplimentară. Costurile materiale implicate de controlul calității le veți suporta dumneavoastră, iar costurile cu personalul le vom suporta noi. Această prevedere nu se aplică însă atunci când există reclamații semnificative care fac necesară repetarea controlului calității. În acest caz, costurile cu personalul le veți suporta dumneavoastră, precum și orice alte cheltuieli necesare în acest sens.

12.0 Răspunderea

12.1

Răspunderea dumneavoastră este în conformitate cu prevederile legale.

12.2

Veți fi răspunzător pentru toate daunele cauzate nouă, angajaților noștri sau unor terți, din culpă, de către dumneavoastră, angajații, reprezentanții sau executanții dumneavoastră – indiferent  dacă în timpul lucrărilor aceștia sunt intregrați sau nu în întreprinderea noastră . În cazul în care pretențiile izvorâte din asemenea daune vor fi îndreptate împotriva noastră, dumneavoastră ne veți exonera de răspundere pentru orice astfel de pretenții și costuri.

12.3

Veți fi răspunzător pentru orice daune rezultate din încălcări ale dispozițiilor legale privind protecția mediului și securitatea muncii de către dumneavoastră, angajații, reprezentanții sau executanții dumneavoastră,  în special încălcări ale dispozițiilor Legii federale privind protecția împotriva emisiilor, ale Ordonanței privind uleiurile reziduale, ale Legii privind protecția resurselor de apă, ale Legii privind reciclarea și gestionarea deșeurilor, ale Legii federale privind protecția solului, ale Legii privind răspunderea de mediu și ale Legii privind prevenirea și combaterea degradării mediului și  ale tuturor regulamentelor de punere în aplicare a acestor legi,  precum  și ale  dispozițiilor relevante ale dreptului european. Ne veți exonera de răspundere pentru toate pretențiile terților îndreptate către noi izvorâte din astfel de încălcări.

13.0 Asigurare

Vă obligați să încheiați o asigurare de răspundere civilă față de terți cu acoperire suficientă pentru a acoperi orice eventuale pretenții izvorâte din comandă (și, după caz, o asigurare de răspundere civilă profesională pentru servicii de proiectare/planificare) și să o mențineți până la îndeplinirea Contractului. De asemenea, veți încheia o asigurare de răspundere civilă pentru produse, precum și o asigurare de răspundere civilă de mediu cu acoperire suficientă. Împotriva riscurilor existente în întreprinderea dumneavoastră sau în cadrul activităților dumneavoastră privind  degradarea mediului în sensul Legii privind prevenirea și combaterea degradării mediului (germ. Umweltschadensgesetz) veți încheia o asigurare împotriva degradării de mediu cu acoperire suficientă. La solicitarea noastră, ne veți prezenta polițele de asigurare.

14.0 Dreptul de reziliere a Contractului

Avem dreptul de a rezilia Contractul în caz de întrerupere a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii de către dumneavoastră, introducere a unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței sau de lichidare voluntară.

15.0 Alte prevederi

15.1

Vă obligați să protejați confidențialitatea tuturor detaliilor comerciale sau tehnice care nu sunt evidente și pe care le cunoașteți ca urmare a relației de afaceri și să nu le dezvăluiți terților. Vă veți obliga și subcontractorii la respectarea confidențialității. Datele și documentele furnizate de noi în cadrul cooperării de afaceri trebuie să fie păstrate strict confidențiale.

15.2

Modelele, desenele etc. create pe cheltuiala noastră sau trimise de noi rămân  proprietatea noastră. Acestea nu pot fi utilizate în afara Contractului, multiplicate sau  puse la dispoziția terților. Sunteți răspunzător față de noi pentru toate daunele izvorâte din încălcarea acestei prevederi. Dacă nu s-a convenit altfel, acestea ne vor fi returnate gratuit împreună cu livrarea de bunuri/prestarea de servicii.

15.3

Utilizarea în scopuri publicitare a solicitărilor și comenzilor noastre, precum și a altor tipuri de corespondență, nu este permisă decât cu acordul nostru scris.

15.4

În cazul nulității și/sau inaplicabilității unora dintre prevederile Contractului, valabilitatea și/sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului rămân neafectate. Părțile Contractului se obligă să înlocuiască neîntârziat prevederile nule și/sau inaplicabile, prin acte adiționale, cu   noi prevederi convenite,  care să producă efecte economice cât mai apropiate de cele ale prevederilor înlocuite.

15.5

Locul prestației și al execuției este locul de utilizare de către noi a bunurilor livrate/serviciilor prestate de dumneavoastră; în cazul în care acest loc nu este precizat în comanda noastră de cumpărare, el va fi la adresa de expediere. În toate  celelalte cazuri, inclusiv pentru plăți,  locul prestației și execuției este sediul societății noastre.

15.6

Unica instanță competentă în caz de litigii este instanța competentă teritorial acolo unde se află sediul societății care plasează comanda.

15.7

Legea aplicabilă este legislația germană, cu excluderea normelor conflictuale și cu excluderea  Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri din 11.04.1980 (CISG).