Condiții generale de afaceri

Pentru furnizări de produse/prestări servicii către întreprinderi ale Kraftanlagen Romania și IPIP SA

Februarie 2023

 

1.0 Prevederi generale

Vom încheia contracte și vom plasa comenzi exclusiv în baza prezentelor Condiţii generale de afaceri, care vor fi anexate la respectivele comenzi sau contracte, fiind parte integrantă a acestora. Pentru evitarea oricărei îndoieli, orice referire la comenzi sau scrisori de comandă în prezentele Condiţii generale de afaceri se va interpreta ca incluzând și contractele, cu excepţia cazului în care contextul nu impune o altă interpretare. Cu toate acestea, în cazul anumitor produse livrare și/sau servicii prestate, vor prevala Condiţiile speciale de afaceri aplicabile menţionate în respectiva scrisoare de comandă. Îndeplinirea comenzii noastre de către dumneavoastră se consideră acceptarea prezentelor Condiţii generale de afaceri, cu renunţarea la orice condiţii proprii de vânzare sau de livrare contradictorii. Prezenta prevedere se va aplica și în condiţiile în care noi nu ne opunem explicit condiţiilor dumneavoastră contradictorii. Alte condiţii angajează răspunderea noastră juridică numai în cazul în care au fost acceptate în scris de către noi. În astfel de cazuri, condiţiile noastre antemenţionate se vor aplica în completarea condiţiilor alternative. În măsura în care, conform prezentelor Condiţii generale de afaceri sau altor elemente ale oricărui contract, este necesară forma scrisă, este suficientă transmiterea prin mijloace electronice, cu excepţia cazului în care solicităm explicit semnătura electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

2.0 Ofertele

Depunerea ofertelor va fi gratuită pentru noi. În principiu, nu se acordă nicio remuneraţie pentru vizite, estimări ale costurilor, prezentarea documentelor de proiectare/planificare și alte servicii similare.

3.0 Scrisorile de comandă

3.1

Scrisorile de comandă și alte solicitări, precum și modificările și completările ulterioare ale acestora, angajează răspunderea noastră juridică numai în cazul în care au fost emise sau acceptate în scris de către noi.

3.2

În cazul în care efectuăm o comandă sau convenim o modificare a acesteia în prealabil prin telefon, aveţi obligaţia ca, la primirea documentului în forma scrisă, să verificaţi toate detaliile deja comunicate de noi și să ne aduceţi la cunoștinţă neîntârziat orice eventuale discrepanţe.

3.3

În cazul în care există discrepanţe, va prevala forma scrisă convenită de părţi. Subcontractarea în tot a comenzilor pentru bunuri sau servicii este permisă numai cu acordul nostru prealabil, chiar și în cazul subcontractării complete a comenzii prin subcontractare în părţi.

3.4

Subcontractarea în tot a comenzilor pentru bunuri sau servicii este permisă numai cu acordul nostru prealabil, chiar și în cazul subcontractării complete a comenzii prin subcontractare în părţi.

4.0 Instrucţiuni de expediere

4.1

Expedierea se va efectua la adresa de expediere indicată în scrisoarea de comandă sau în confirmarea comenzii, cu excepţia cazului în care, anterior expedierii, vi s-a comunicat în scris de către noi o altă adresă. Dovada expedierii se face prin intermediul unui aviz de însoţire a mărfii semnat de către destinatar în două exemplare și conţinând următoarele detalii:
– numărul și data comenzii de cumpărare, numărul comenzii de vânzare și numărul articolului,
– tipul, cantitatea, greutatea brută și netă a mărfii,
– adresa de expediere menţionată în scrisoarea de comandă,
– precum și alte informaţii solicitate suplimentar de noi în comanda de cumpărare.
Un exemplar va însoţi marfa, iar celălalt ne va fi expediat prin poștă împreună cu factura.

4.2

Declinăm orice responsabilitate pentru orice întârzieri de plată ca urmare a nerespectării prezentelor instrucţiuni. Eventualele costuri suplimentare ca urmare a nerespectării adresei de expediere corecte vor fi suportate de către dumneavoastră. În cazul în care s-a convenit ca noi să suportăm costurile de transport, vă obligaţi să alegeţi modalitatea de expediere la preţul cel mai mic, cu excepţia cazului în care s-a solicitat expres de către noi o anumită modalitate de expediere. Costurile suplimentare care pot apărea ca urmare a alegerii nefavorabile a unei modalităţi de expediere mai scumpe vor fi suportate de către dumneavoastră.

4.3

Expedierea se va efectua pe riscul dumneavoastră. Orice risc până la livrarea la adresa de expediere sau la locul de utilizare solicitat de noi, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul oricărei deteriorări sau pierderi, va fi suportat de către dumneavoastră.

4.4

Cu excepţia cazului în care convenim altfel în cazuri individuale, dumneavoastră aveţi obligaţia să colectaţi pe cheltuiala dumneavoastră ambalajele de transport returnate. În contextul livrărilor recurente, returnarea ambalajelor poate avea loc și la momentul uneia dintre următoarele livrări, în măsura în care o astfel de întârziere de colectare nu rezultă în costuri suplimentare sau riscuri pentru cumpărător.

5.0 Furnizarea de materiale

5.1

Materialele furnizate de noi pot fi utilizate exclusiv pentru și în conformitate cu comanda noastră. În măsura permisă de lege și în condiţiile prezentate în cele ce urmează, toate aceste materiale vor rămâne proprietatea noastră. Ele vor fi depozitate separat și marcate ca proprietatea noastră. Oriunde trebuinţa o va cere, aveţi obligaţia să le explicaţi terţilor că materialele în cauză sunt proprietatea noastră. Toate riscurile privind materialele furnizate de către noi, cum ar fi, dar fără a se limita la, riscul pieirii accidentale, vor fi suportate de dumneavoastră, începând de la data livrării. Aveţi obligaţia de a încheia în acest sens o poliţă de asigurare corespunzătoare.

5.2

Înainte de a executa livrările de bunuri și prestările de servicii, dumneavoastră aveţi obligaţia de a verifica dacă materialele furnizate de către noi au fost livrate în forma corespunzătoare și la termen. În cazul în care materialele nu corespund, aveţi obligaţia de a ne acorda o prelungire a termenului de execuţie și de a preciza din nou ce materiale este necesar să vă furnizăm. De asemenea, aveţi și obligaţia de a ne furniza o clarificare privind consecinţele ce decurg, în principal, dar fără a se limita la, din termenele-limită, care ar rezulta în cazul nerespectării de către noi a termenului de execuţie prelungit. În cazul în care nu ne furnizaţi o astfel de clarificare sau o descriere adecvată a materialelor care trebuie furnizate de către noi, nu veţi avea dreptul la prelungirea termenului de execuţie. Toate drepturile noastre rămân neafectate.

5.3

În cazul în care materialele furnizate de noi sunt prelucrate, combinate sau amestecate inseparabil cu materiale care nu ne aparţin, dobândim dreptul de coproprietate asupra noului articol în proporţie corespunzătoare raportului dintre valoarea materialelor noastre (preţul de achiziţie plus TVA) și cea a obiectelor prelucrate, combinate sau amestecate la momentul prelucrării, combinării sau amestecării. În cazul în care combinarea sau amestecarea are loc astfel încât articolul furnizorului trebuie să fie considerat articolul principal, se aplică de asemenea cele convenite, în sensul că furnizorul ne transferă dreptul de coproprietate proporţional; furnizorul depozitează pentru noi bunul care face obiectul coproprietăţii. În cazul în care garanţiile la care avem dreptul în baza prezentei prevederi depășesc cu mai mult de 10 % preţul de cumpărare al tuturor bunurilor noastre încă neachitate care fac obiectul unui drept de retenţie, ne obligăm, la solicitarea dumneavoastră, să renunţăm la garanţii la discreţia noastră.

5.4

În cazul în care furnizăm materiale, răspunderea noastră este limitată la cazuri dovedite de rea-credinţă, neglijenţă gravă sau comportament dolosiv, precum și la pretenţii izvorâte din Legea privind răspunderea pentru produsele cu defect și la pretenţii de despăgubire în cazuri de deces, de vătămare a integrităţii corporale și a sănătăţii. Orice altă răspundere este exclusă.

6.0 Remuneraţia

6.1

Preţurile convenite sunt preţuri fixe.

6.2

Cu excepţia cazului în care nu s-a convenit altfel în scris, toate preţurile includ costurile de ambalare, costurile de asigurare, taxele vamale și costurile de transport până la adresa de expediere/locul de utilizare menţionat în scrisoarea de comandă.

6.3

Imediat după executarea livrării de bunuri/prestării de servicii, va fi transmisă factura în formă corespunzătoare, menţionând atât numărul comenzii de cumpărare, cât și numărul comenzii de vânzare și conţinând toate informaţiile obligatorii conform prevederilor legale. În factură, TVA se va menţiona separat.

7.0 Condiţii de plată

7.1

Ne autorizați să deducem o reducere de 3 % din toate sumele datorate (în rate și finale) din factură – după deducerea depozitelor de garanție convenite și a reținerilor justificate și a corecțiilor de factură – dacă plătim până în a 15-a zi lucrătoare de la primirea facturii dumneavoastră. În această perioadă nu se pot percepe dobânzi pentru întârzierea efectuării plăţii. Data scadentă este la 15 zile lucrătoare începând de la data primirii facturii, respectiv de la primirea mărfii, respectiv prestarea serviciilor, în cazul în care factura este emisă anterior livrării de bunuri/prestării de servicii, iar în cazul în care împreună cu bunurile/serviciile este necesară prezentarea de documentaţii sau certificate, termenul de plată nu va începe să curgă înainte de furnizarea completă a acestor documente și în conformitate cu contractul. Dreptul la deducerea discountului respectiv ne revine chiar și în cazul plăţilor întârziate având drept cauză documente/certificate solicitate incorecte sau date de facturare incomplete.

7.2

Ne rezervăm dreptul de a efectua plăţi prin transfer bancar, numerar sau cec, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

7.3

Cesiunea creanţelor împotriva noastră este exclusă. Excepţiile sunt posibile numai în baza acordului prealabil al părţilor în fiecare caz individual.

7.4

Orice drept de retenţie al dumneavoastră este exclus.

7.5

În conformitate cu articolul 48 din Legea privind impozitul pe venit, suntem obligați să reținem un impozit cu reținere la sursă de 15 % din toate plățile care urmează să fie efectuate și să plătim acest impozit la biroul fiscal competent în contul contractantului. Însă această deducere va fi efectuată numai în cazul în care partea care datorează aceste impozite, taxe etc. nu ne furnizează în timp util un certificat de rezidenţă fiscală valid. – –

7.6

– –

8.0 Compensaţie, recuperare prin compensaţie în cadrul grupului, drept de retenţie

8.1

Sunteţi de acord că în toate cazurile putem compensa creanţele noastre prin încasarea creanţelor dumneavoastră, indiferent de temeiul legal al acestora, chiar și atunci când creanţele noastre reciproce au scadenţă la date diferite. În cazul în care creanţele au scadenţă la date diferite, creanţele noastre devin exigibile cel mai târziu la data exigibilităţii datoriei noastre și sunt decontate cu data valutei. Această prevedere se aplică și în cazul în care s-a convenit ca una dintre părţi să plătească în numerar, iar cealaltă parte să plătească prin cambie sau prin alte mijloace. Dacă se convine astfel, o astfel de compensare a creanţelor se referă doar la soldul conturilor. Sunteţi de acord că putem compensa creanţele noastre incontestabile sau stabilite legal împotriva tuturor creanţelor pe care le aveţi, prin încasarea tuturor creanţelor exigibile pe care, indiferent de temeiul juridic, le aveţi de încasat de la întreprinderile care aparţin grupului nostru de societăţi.

8.2

În acest sens, aveţi obligaţia să semnaţi contractele de cesiune creanţe corespunzătoare pentru fiecare caz individual.

8.3

Societățile care fac parte din grupul nostru de societăți în sensul secțiunii 8.2 sunt

8.4

Dreptul dumneavoastră de retenţie asupra oricăror bunuri, documente și date de orice natură puse la dispoziţie de către noi pentru a ajuta să vă îndepliniţi obligaţiile de livrare bunuri/prestare servicii este exclus. Această prevedere se aplică și în cazul dreptului dumneavoastră de retenţie în baza unor contrapretenţii disputate ale dumneavoastră și încă neconfirmate prin hotărâre judecătorească definitivă.

9.0 Termene, întârzieri, forță majoră

9.1

Termenele convenite în scris sunt obligatorii, angajând răspunderea juridică. În ceea ce privește respectarea unei date sau a unui termen, se ia în considerare data primirii mărfii sau a prestării serviciilor la locul de recepţie, respectiv de utilizare, indicat de noi, conform confirmării noastre.

9.2

În cazul în care vă daţi seama că – indiferent din ce motiv – un termen convenit nu poate fi respectat, aveţi obligaţia de a ne aduce la cunoștinţă neîntârziat acest lucru în scris, cu precizarea motivelor și a duratei preconizate a întârzierii.

9.3

Nu se consideră confirmare cu întârziere de către noi în cazul în care lipsa confirmării din partea noastră a bunurilor/serviciilor comandate are în mod evident drept cauză mobilizare militară, război, revolte, greve, blocări ale circulaţiei sau ivirea altor obstacole imprevizibile (forţă majoră) care se află în afara sferei noastre de influenţă. În cazul în care, din motivele antemenţionate, nici după o prelungire rezonabilă a termenului nu putem confirma primirea bunurilor sau a serviciilor, fiecare parte are dreptul să se retragă din contract; în acest caz, orice pretenţii de despăgubire din partea urnizorului/prestatorului sunt excluse.

9.4

În cazul în care livrarea are loc mai devreme decât termenul convenit, ne rezervăm dreptul de a returna bunurile pe cheltuiala dumneavoastră. Alternativ, bunurile vor fi depozitate de către noi pe cheltuiala și riscul dumneavoastră până la termenul de livrare convenit. În cazul livrării anticipate, ne rezervăm dreptul de a nu efectua plata înainte de data scadentă convenită.

10.0 Îndeplinirea unui contract

10.1

Prin prezenta, oferiţi garanţii și asigurări că toate bunurile livrate și toate serviciile prestate de dumneavoastră corespund celor mai recente tehnologii – în măsura în care acest lucru nu contravine normelor tehnologice recunoscute -, dispoziţiilor legale aplicabile și specificaţiilor, orientărilor și reglementărilor tehnice ale autorităţilor, ale organizaţiilor profesionale și sindicale. Vă asumaţi garanţia calităţii și a durabilităţii caracteristicilor serviciilor sau specificaţiilor de calitate menţionate în scrisoarea noastră de comandă, respectiv în contract. În cazul în care specificaţiile de calitate sau caracteristicile serviciilor nu sunt descrise suficient de clar în comandă sau în contract, sau în cazul în care o livrare de bunuri/prestare de servicii la specificaţiile de calitate sau caracteristicile serviciilor solicitate de noi nu este posibilă la termenele de livrare convenite, este necesar să ne consultaţi în fiecare caz individual.

10.2

În cazul în care aveţi nelămuriri legate de modalitatea de îndeplinire a contractului solicitată de noi, aveţi obligaţia de a ne comunica acest lucru neîntârziat în scris. În cazul livrărilor/prestărilor de servicii după desene, dimensiunile indicate pe aceste desene trebuie verificate de dumneavoastră în prealabil. Erorile dimensionale conţinute în desene, care provoacă modificări în producţia deja iniţiată, nu vă dau dreptul la niciun fel de pretenţii.

10.3

Verificare vizuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de dumneavoastră privind defecte evidente sau ușor de detectat va fi efectuată de către noi cât mai curând posibil în timpul prelucrării normale a comenzii respective și vă vom notifica eventualele reclamaţii. Verificare a respectării complete a cerinţelor noastre din scrisoarea noastră de comandă o putem realiza însă abia la o dată ulterioară. Defectele ascunse trebuie să apară în termen de 3 ani de la primirea/recepţia bunurilor sau serviciilor. Defectele ascunse vă vor fi notificate în termen de 2 zile lucrătoare de la descoperirea lor. Referitor la prescripţia acţiunii în răspundere pentru produsele cu defecte, termenul de prescripţie aplicabil este de trei ani de la data descoperirii defectului sau de la expirarea termenului de trei ani mai sus menţionat, timp în care defectul trebuie să apară.

11.0 Drepturile în cazul produselor/serviciilor cu defecte

11.1

Drepturile noastre în cazul unor produse/servicii cu defecte sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu excepţia cazului în care s-au convenit alte reguli.

11.2

– Aveţi obligaţia de a implementa un sistem de asigurare a calităţii adecvat din punct de vedere al tipului și al domeniului de aplicare și în conformitate cu cele mai recente tehnologii și să ne prezentaţi dovada în acest sens, la solicitarea noastră. În cazul în care vom considera că este necesar, veţi încheia cu noi un acord corespunzător privind asigurarea calităţii. Avem dreptul de a efectua sau de a solicita să fie efectuat în numele nostru un control al calităţii la sediile dumneavoastră sau ale subcontractanţilor dumneavoastră în orice moment pe durata contractului. Cu toate acestea, niciun control al calităţii nu vă va exonera de obligaţiile dumneavoastră contractuale, iar noi nu ne vom asuma nicio responsabilitate suplimentară. Costurile materiale implicate de controlul calităţii le veţi suporta dumneavoastră, iar costurile cu personalul le vom suporta noi. Această prevedere nu se va aplica, însă, atunci când există reclamaţii semnificative care fac necesară repetarea controlului calităţii. În acest caz, costurile cu personalul le veţi suporta dumneavoastră, precum și orice alte cheltuieli necesare în acest sens.

12.0 Răspunderea

12.1

Răspunderea dumneavoastră este în conformitate cu prevederile legale.

12.2

Veţi fi răspunzător pentru toate prejudiciile cauzate nouă, angajaţilor noștri sau unor terţi, din culpă, de către dumneavoastră, angajaţii, reprezentanţii, executanţii sau subcontractanţii dumneavoastră în timpul executării lucrărilor în baza contractului dumneavoastră cu noi. În cazul în care pretenţiile izvorâte din asemenea prejudicii vor fi îndreptate împotriva noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a ne despăgubi pentru oricare și toate pretenţiile și costurile izvorâte din asemenea prejudicii.

12.3

Veţi fi răspunzător pentru orice daune rezultate din încălcări ale dispoziţiilor legale privind protecţia mediului și securitatea muncii de către dumneavoastră, angajaţii, reprezentanţii, executanţii sau subcontractanţii dumneavoastră, în special, dar fără a se limita la, încălcări ale dispoziţiilor legale privind controlul emisiilor, gestionarea uleiurilor reziduale, protecţia resurselor de apă, reciclarea și gestionarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor, protecţia solului, răspunderea de mediu și prevenirea și combaterea degradării mediului, ale tuturor dispoziţiilor legale aferente, precum și ale dispoziţiilor corespunzătoare ale dreptului european. Vă revine obligaţia legală de a ne despăgubi pentru oricare și toate pretenţiile terţilor îndreptate către noi izvorâte din astfel de încălcări ale legislaţiei mai sus menţionate.

13.0 Asigurare

Aveţi obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă faţă de terţi cu acoperire suficientă pentru a acoperi toate eventualele pretenţii izvorâte din fiecare comandă (și, după caz, o asigurare de răspundere civilă profesională pentru servicii de proiectare/planificare) și să o menţineţi validă pe întreaga durată a contractului. De asemenea, aveţi obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă pentru produse, precum și o asigurare de răspundere civilă de mediu cu acoperire suficientă. În plus, aveţi obligaţia de a încheia o asigurare împotriva riscurilor existente în întreprinderea dumneavoastră sau în cadrul activităţilor dumneavoastră privind degradarea mediului în sensul Ordonanţei de urgenţă OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, încheind o asigurare împotriva degradării de mediu cu acoperire suficientă. La solicitarea noastră, ne veţi prezenta poliţele de asigurare.

14.0 Dreptul de reziliere a contractului

Pentru încălcarea obligaţiilor contractuale esenţiale, precum și pentru încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale, avem dreptul de a rezilia prezentul contract pe din cauză reală și serioasă, în conformitate cu articolul 1552 Cod civil, printr-o declaraţie scrisă, nefiind necesară o notificare de punere în întârziere, întrucât părţile convin prin prezenta că, prin nerespectarea în timp util a unei obligaţii contractuale, sunteţi în întârziere de drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei sau alte formalităţi. De asemenea, în cazul dizolvării dumneavoastră voluntare, avem dreptul de a rezilia prezentul contract, cu respectarea unui preaviz de 10 zile.

15.0 Alte prevederi

15.1

Se va păstra confidenţialitatea strictă asupra tuturor detaliilor comerciale, financiare și tehnice aflate de dumneavoastră în cadrul activităţilor dumneavoastră cu noi, care nu sunt cunoscute publicului, precum și asupra tuturor datelor și documentaţiei predate sau puse la dispoziţia dumneavoastră de către noi pe perioada îndeplinirii contractului. Aceste detalii nu pot fi dezvăluite de către dumneavoastră către terţi, nu pot fi reproduse și pot fi utilizate exclusiv pentru executarea contractului. În mod corespunzător, îi veţi obliga și pe subcontractanţii, angajaţii, reprezentanţii și executanţii dumneavoastră la respectarea confidenţialităţii.

15.2

Tot ce a fost creat de dumneavoastră pe cheltuiala noastră sau furnizat de noi (de ex. modele, desene) va rămâne proprietatea noastră. Acestea nu pot fi utilizate în niciun alt scop decât în scopul contractului nostru, nu pot fi reproduse sau puse la dispoziţia terţilor. Sunteţi răspunzător pentru oricare și toate daunele izvorâte din încălcarea acestei obligaţii. Dacă nu s-a convenit altfel, acestea ne vor fi returnate în momentul livrării produselor/prestării serviciilor comandate.

15.3

Referitor la bunurile create de dumneavoastră în baza contractului nostru și care, după cum s-a menţionat mai sus, sunt proprietatea noastră, preţul acestora este inclus în preţul contractului; din acest motiv, nu veţi avea dreptul la nicio compensaţie suplimentară. Fără acordul nostru scris, nu sunteţi autorizat să folosiţi în scopuri publicitare și/sau pentru materialele dumneavoastră de marketing numele nostru, informaţiile despre solicitările noastre, scrisorile noastre de comandă sau alte informaţii la care aţi avut acces în perioada executării contractului.

15.4

În cazul nulităţii și/sau inaplicabilităţii unora dintre prevederile unui contract încheiat între noi, valabilitatea și/sau aplicabilitatea celorlalte părţi ale contractului rămân neafectate. Părţile contractului se obligă să înlocuiască neîntârziat orice prevedere nulă și/sau inaplicabilă, prin acte adiţionale, cu una validă, care să producă efecte economice cât mai apropiate de cele ale prevederii nule și/sau inaplicabile.

15.5

Locul prestaţiei și al execuţiei prezentului contract este locul de utilizare de către noi a bunurilor livrate/serviciilor prestate de dumneavoastră; în cazul în care acest loc nu este indicat în scrisoarea noastră de comandă, el va fi la adresa de expediere. În toate celelalte cazuri, inclusiv pentru plăţi, locul prestaţiei și execuţiei contractului este sediul social al societăţii noastre.

15.6

Cu excepţia cazului în care există prevederi obligatorii aplicabile, instanţa competentă în caz de litigii este instanţa competentă teritorial la locul de înregistrare al societăţii care plasează comanda.

15.7

Prezentele Condiţii sunt supuse legislaţiei române. Este exclusă aplicarea normelor privind conflictul de legi și a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri (CISG).

Descărcare PDF

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE PENTRU LIVRĂRI ȘI SERVICII CĂTRE FIRMELE DIN KRAFTANLAGEN ENERGIES & SERVICES POT FI GĂSITE AICI.

Descărcare PDF